ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK

 

Bir medeniyetin veya bir milletin zor zamanlarda yok olmadan kurtulmayı başararak ayakta kalabilmesi ve kritik dönüm noktalarında kendini yenileyebilmesi, geleceğe dönük ütopik vizyonlara bağlıdır. Büyük insanların ütopyaları da büyüktür. Realizmin sınırları içinde mahpus kalanların akıl dışı gördüğü bu ütopyalar, kitlelere son derece cazip gelir ve onları ateşleyerek harekete geçirir. Bu tür ütopyalar sosyal ve siyasi değişimin motorudur. Ali Şeriati, Meşhed radyosunda dini programlar yapması istediğinde, bu teklifi ‘Amerikan tarzı İslam’ söylemini beceremeyeceğini söyleyerek kabul etmemiştir. Bununla neyi kastettiği sorulduğunda, sadece ibadet ve merasimlerin ince noktaları ve ayrıntılarıyla ilgilenen İslam’ı kastettiğini söyler ve ilave olarak ‘bu detayları okumuş, ezberlemiş ve öğrencilerime ezberletmiş olmama rağmen bunların içeriğini hiçbir zaman anlayamadım’ dediği rivayet edilir (s. 93). Bu ve benzeri sıra dışı ve aykırı düşüncelerle Ali Şeriati, İran’da devrimle sonuçlanan sürece ciddi katkıda bulunmuştur.

 

Ali Şeriati ilim, irfan, bilim ve ideolojiyi kendinde birleştiren; ama bunlar içinde sonuncuya en yakın olan bir aydındır. Bir yandan İslam medeniyetinin, diğer taraftan Batı medeniyetinin tesiri altında kendine aşikâr bir kimlik bulamadan gelgitler içinde yaşamıştır. Ali Rahnema’nın kitabının başlığının da ifade ettiği gibi, o bir ütopyacıdır, yani bir ideolog. Ali Rahnema’nın “Ali Şeriati: Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi” adlı kitabı, son derece güzel, akıcı bir üslupla yazılmış ve titiz bir şekilde gene akıcı bir Türkçeyle Zehra Savran tarafından dilimize tercüme edilmiş. Ali Şeriati’nin ütopyacı bir aydın olmasını gerçek manada anlamlandırabilmek için onun yetiştiği tarihi dönemeçte İslam düşüncesinde yaşananlara bakmak gerekir.

 

Âlim ve ârif’e karşı aydın ve akademisyen

 

Klasik İslam medeniyeti ‘ilim’ ve ‘irfan’ veya ‘marifet’ medeniyetidir. Âlimler ilmi, ârifler veya sufiler irfanı temsil ederler. Ârif olmanın ön şartı âlim olmaktır: Her ârif âlimdir; ama her âlim ârif değildir. Âlimler sadece eğitimli insanlara konuşur; ârifler, herkese hitap eder. Âlimlerin kurumsal temeli medrese, âriflerin kurumsal temeli tekkedir. Âlimlerin bilgi edinme aracı akıl yürütme, âriflerin bilgi edinme aracı kalben hissetmektir. Biri mantığı, diğeri nefis tezkiyesini kullanarak amacına ulaşır. Her iki unvan da kendine has bir eğitim sürecini (âlimler için ‘talim’ ve ârifler için ‘süluk’) tamamladıktan sonra, önceki nesilden üstadlar tarafından verilen icazetle belgelenir.

 

Batı medeniyeti ise ‘bilim’ ve ‘ideoloji’ medeniyetidir. Akademisyenler bilimi, aydınlar ideolojiyi temsil eder. Aydın olmak için akademisyen olmak, akademisyen olmak için aydın olmak şart değildir. Bununla beraber, bazı kişilerde bu iki özellik bir arada bulunur; onlar, aydın ve akademisyen rolünü birlikte oynarlar. Akademisyenleri kurumsal temeli üniversite, aydınların kurumsal temeli gazete, dergi gibi basın yayın kuruluşlarıdır. Hem akademisyen, hem aydın ikisi de akılcıdır. Akademisyen bilimsel söylem

üretirken, aydın ideolojik retorik üretir. Akademisyen unvanı almak için üniversitede gerekli formel eğitimi görmek gerekirken, aydın unvanını kazanmak için böylesi formel bir eğitim süreci yoktur. Ehliyet şartı aranmayan bu role, aydın, adeta kendi kendini tayin eder.

 

Yukarda anafor dediğim süreç, bu iki düşünce geleneğinin Batılılaşma veya modernleşme olarak isimlendirilen dönemde birbiriyle yüzleşmesi, çatışması ve karışmasıdır. İslam ve Batı düşünce ve söylemlerinin karşılaşması, özellikle on dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısında başlamıştır. Bu karşılaşmanın mekânı genel olarak İslam dünyası olmuştur. Böylece geleneksel olarak, âlim ve ârif yetiştiren İslam dünyası, bundan sonra-aslında Batı medeniyetine ait birer sosyal kimlik olan- aydın ve akademisyen de yetiştirmeye başlamıştır. Medrese ve tekkelerin yanında modern üniversiteler yükselmeye başlamıştır. Modernistlerin beklentisi, mağrur modern söylem, kurum ve kimliklerin geleneksel söylem, kurum ve kimlikleri yok edip kısa zamanda onların yerini alacağı şeklindeydi. Fakat hiç de beklenmeyen bir sonuç ortaya çıktı. Ali Şeriati örneğinde olduğu gibi modern eğitim görmüş, modern kurumlarda görev yapan ve modern söylemi kullanan aydın ve akademisyenlerden bazıları, âlim ve âriflerin dini söylemlerine karşı mücadele etmek yerine, dini onlardan daha radikal bir şekilde savunmaya kalkıştılar. Bu aydınlar geleneksel âlim ve ârifleri dini savunmada pasif kalmakla suçladılar. Laik, Batıcı ve modernist bir söylem üretmeleri beklenirken, İslam’ı savunan bir söylemle ortaya çıktılar. Onlar ne âlimdiler, ne ârif; fakat ilim ve irfan geleneğini, adeta içinde yaşadıkları çağdan kopuk yaşayan âlim ve âriflerden daha aktif bir şekilde savundular.

 

İslami ve Batılı söylemi bir arada kullandı

           

Ali Rahnema’nın kitabı, Şeriati’nin hem geleneksel İslam ilim ve irfan geleneğine, hem de modern akademik ve ideolojik söyleme aşina olduğunu ortaya koymaktadır. Bir yandan Mevlânâ Celaleddin Rumi, Attar ve benzeri tasavvuf üstadları, diğer yandan Marx, Gurvitch gibi sosyal bilim üstadları, onun beslendiği kaynaklar arasındadır. Bu karmaşanın izleri Ali Şeriati’nin düşüncesinde açıkça görülür. Ona göre - Ebu Zer örneğinde olduğu gibi- insanı kâmil sosyalisttir. Dikkat edilirse burada ‘insanı kâmil’ kavramı irfan geleneğinden, ‘sosyalist’ kavramı ise ideoloji geleneğinden alınmıştır. Her iki kaynaktan da beslenen Ali Şeriati İslami ve Batılı kavramları bir araya getiren bir söylem, daha doğrusu bir ideoloji üretmiştir. Hâlbuki o, irfan geleneğine sadık bir ârif olsa, insanı kâmili geleneksel olarak âriflerin tanımladığı gibi tanımlardı. Aksine, sosyalist geleneğe sadık bir aydın olsa, tasavvuftan ödünç kavramlar almadan -katı sosyalistlerin yaptığı gibi- dini çağrışımlardan uzak bir örnek insan tanımı yapar, sosyalizmi Ebu Zer’e giydirmezdi.

 

Ali Şeriati-Julien Benda’nın geleneklerinden kopan Batılı aydınlar hakkında gözlemlediği gibi- ilim ve irfan geleneğine ihanet etmiş bir hain midir? Evet, ve hayır. Evet, çünkü Şeriati, ilim ve irfan söylemini Batılı sosyoloji ve ideoloji söylemiyle karıştırmıştır. Hayır, çünkü Şeriatı ilim ve irfan geleneğinin temel ilkelerinden tevhit, adalet ve haksızlığa karşı mücadeleyi ağır maliyetler ödeme pahasına da olsa sürdürmüştür. Hepsinden önemlisi, kavram kargaşası gibi görünen söylemiyle, modern eğitim görmüş insanlarla ilim ve irfan gelenekleri arasında köprü olarak aksi takdirde bu geleneklere tamamen yabancı kalacak olan genç nesle onları sevdirmeyi başarmıştır. Böyle bir etki o dönemde yaşayan âlim ve âriflere nasip olmamıştır.

 

Ali Şeriati -bir âlim, ârif veya mürşit olarak değil- bir aydın olarak görülmeli ve bu gözle okunmalıdır. Aydınları görevi- Karl Manheim’in “Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge” isimli eserinde ortaya koyduğu gibi- ütopyalar üretmektir. Bu ütopyaların gerçekleşmesi ne kadar imkânsız olursa, sosyal değişimi ortaya çıkarma güçleri de o kadar fazla olur. Çünkü ütopya üreten aydın, rasyonalitenin limitlerinden kendini kurtaramadan bu işi gerçekleştiremez. Onun muhatapları da rasyonalitenin ve sıkıcı realizmin vaat edemeyeceği şeyleri vaat eden söylemin cazibesine kapılırlar. Böylece vakıanın sınırları zorlanır ve şuurun etrafında örülmüş surlar yıkılır. Ali Şeriati’yi bir aydın olarak başarılı ve cazip yapan şey, realizm ve rasyonalizmi mağrur âlim ve akademisyenlere bırakıp, bunlarla kendini sınırlama mecburiyeti hissetmeden, gençliğin önüne –rasyonalist ve realistlerin gözüyle bakıldığında ütopik bir vizyon koymuş olmasındadır.

 

 

 

Kaynak: Zaman  / Kitap Zamanı - 7 AĞUSTOS 2006 s.12


         -        

 


Bu Yazı 13499 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 189 yorum yapılmıştır...

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM