ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA

Ali RAHNEMA

Ali ŞERİATİ / Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi

Çeviri: Zehra SAVAN

KAPI Yayınları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birçok kişi tarafından 1979 İran devriminin fikir babası sayılan Ali Şeriati'nin siyasi biyografisi, bir kişinin sadece hayat hikayesi değil aynı zamanda bu kişinin arkasındaki kültürel, sosyal ve siyasi koşulların da hikayesidir. Ali Şeriati'nin hayatı, Pehlevi hanedanlığının İiran'ın kabul edilen geleneksel durumundan Batı tanımlı mo­dern devlete doğru ilerletmede bilinçli gayret gösterdiği, oldukça hassas bir değişim dönemini kapsar. Ali Şeriati, Muhammed Rıza Şah'ın hükümdarlığı sırasında Rıza Şah tarafından başlatılan dö­nüşümün bir ürünü olarak İran toplumunun geçirdiği ekonomi, siyaset, ahlak, kültür, nazım, nesir, sinema, gazetecilik ve hatta din­le ilgili muhtelif değişikliklerin bir parçası olmuş ve bunlardan çok­ça etkilenmiştir. Birbiriyle çelişen birçok akımın sentezi olan Şeriati, Pehlevi hanedanlığının düşüşünde rol oynayan önemli bir şah­siyet oldu. Bu açıdan bakılırsa Şeriati'nin hayatı, kültürel açıdan zengin ve tarihsel geçmişi eskiye dayanan bir toplumun değişen za­manlar karşısında yaşadığı sarsıntıları yansıtır.

 

Değişim halindeki bir toplum yeni gruplaşmalara tanık olur. Fikir ve görüşler kutuplaşır ve kendi fikir ve görüşlerinin kesin doğruluğuna inanmış olanlar sentez açısından zararlı çıkar. Her ne pahasına olursa olsun ideal modernliğin tarafında olanlar neyin ne olduğu ve ne olması gerektiği konusundaki değerlendirmelerinde, kendini dayatan mecburiyetler karşısında son savunma olarak ge­leneksel dinî anlayışa sıkı sıkıya bağlı kişilerin olduğu kadar katı fi­kirli olurlar. İnançlarında sebat eden gerçek müminler asla sorgulamaz. İranlılar için modernliğe duyulan hakiki ihtiyaç ve İslam'ı koruma mücadelesi birbiriyle çelişen bir ikilem haline gelmiştir. İslam toplumun yerleşmiş geleneksel değerlerinin resmi köşe taşı ve çok değer verilen, güvenilir kültürel mirası iken, modernlik Batı yönlü, değişime yönelik ve gelenek karşıtıydı. Aydınların çoğu için İslam ve modernlik, elde edilen ve vazgeçilen değerler arasında ku­rulan bir denge durumuydu. Modernliğe giden yolun seçimi -ekonomik, siyasi ve ideolojik- ancak din pahasına modernlik benim­sendikten sonra kendini gösteriyordu. Birbirine aykırı güçlü fikir­ler arasındaki bu çatışma, çok az aydını -yılların birliğinin peşindeki üçüncü bir grup- muallakta bırakmıştır. Ali Şeriati de işte bu üçüncü gruba mensuptu.

 

Gençliğinde ve daha sonraki faal yaşamında Şeriati'nin praksisi, inançlarının deneme sahası olmuştur. Kendi ideal toplum görüşü hayatının oldukça erken bir döneminde şekillenmiş olmasına rağmen, bu ideale ulaşma metodu ve yaklaşımı epey dönüşüm ge­çirmiştir. Şeriati zamanla, eylemciye açık olan neredeyse bütün si­yasi mücadele türlerine inanmaya başlamış, daha sonra da reddet­miştir. Deneme yanılma yöntemi, belli bir sosyopolitik çevrede im­kansız görülen bazı siyasi eylem tarzlarının özel koşullar altında geçerli ve etkili olabileceğim gösterdi. Hiçbir zaman önceden açık­ça fark edilemeyen bu özel koşullarda, sosyal bilimlerde doğruluğu kabul edilen önermeler çürütülmeye acıktı. En ufak eleştiriye bile müsamaha gösterilmediği bir durumda konuşma, makale ve kitap­larda açıkça ifade edilen siyasi kışkırtmaya izin verileceği ya da görmezden gelineceğini kim düşünürdü?

 

İnsan Şeriati’yi anlamak için, onun yaşadığı zaman ve mekanın tabiatı ve adetleri anlaşılmalıdır. Onun içinde yaşadığı toplumda mertlik, haysiyet ve fedakarlık faziletti. Haysiyet uğrunda yapılan fedakarlık ise acı getirir. Acı ve özleyişin verdiği zevk hayatın motoru haline gelir. Bu toplumda değerli insanlar bir acısı olan, onunla yaşayan ve hiçbir zaman bunu açığa vurmayanlardır. İnsanı insan yapan, içte ve dıştaki yara izleridir. Zevk ve eğlence düşkünü kaygısızlar, olgunlaşması gereken çocuklardır. Bu gelenekte romantik gençlerin aşık olma gayesi aşklarını tamamına erdirmek değil, özlem ve acıyı bağrına basmaktır. Platonik aşk Doğu'da böyle anlaşılmaktadır. Acıdan gelen yaratıcılık ve orijinallik, Şeriati gibi gençlerin ürettiği şiirlere, nesirlere ve eskizlere dökülür. Şeriati­’nin romantik, siyasi ya da intihara dair olsun, şiiri bir acının hikayesini anlatıyordu. Duygusal aşk hikayelerinin ve hayalinde söylediği mutasavvıfların vecitli sözlerinin hepsi de özlemi ve vuslatın olmadığı metafizik aşkın kalbi yakan hissini anlatıyordu. Uygulayıcı aydın ya da vaiz olsun, her türden devrimcilerin hepsi ütopya aşığıdır ve hepsi de metafizik bir düzeyde dünyevi bir aşığın belirtilerini gösterir. Şeriati'nin daima, bir dava uğrunda ölmeyi arzu eden Marksist devrimcilerin bile, ideal bir davaya ait en değerli varlıklarını feda etmeye hazır olan metafizik idealistler olduğunu düşünmesinin sebebi de budur.

 

Şeriati'nin hayatında çizdiği rota, tesadüfen ya da ilahî takdirin sonucu olarak, devlet burslarıyla Avrupu'ya gönderilen taşralı bir genç neslin izlediği yola benzer. Şeriati örneğinde kültürel tecrübe onda birbirine zıt olan diğer akımlara birini daha eklemiştir. Buna karşılık merakı, Avrupa'da etrafında olup bitenleri sindirmesini sağ­lamış ve Şeriati gözleyip öğrenirken gayesini hiç gözden kaybetme­miştir: ülkesinin sorunlarına çözüm olarak modernlik ve dinin sentezlenmesi. Ondaki şüphecilik ve belirsizlik, cüretkar bir merakı tetiklemiştir. Yeni fikirlere açık oluşu yeni bir dil icat etmesine imkan sağlamıştır. Şeriati'nin ileride zihinleri doldurup kalabalıkları pe­şinde sürükleyecek olan sözleri ile kavramları, işittiği pek çok gün­delik teori ve tartışmanın kolayca anlaşılabilen bir sentezinden baş­ka bir şey değildi. Yamalı doktrini, farklı paradigmaların yeniden tanımlanmış bir karışımından ibaretti. Buna karşılık kullandığı dil ve paradigması kendisini dinleyenlerin zihinlerine ve kalplerine işliyordu. Şeriati hep haykırmak zorunda olduğu acıdan -kendi acısından- bahsediyordu. Büyüleyici siyasi konuşmaları kendisine acı ve­ren siyasi, ekonomik ve dinî bir sistemin yankısıydı.

 

Bu kitap için araştırmalara başladığım zaman Şeriati ile ilgili hiçbir peşin hükme, değer yargısına ya da önyargıya sahip değildim. Onun gençler üzerindeki tesirine ve daha sonra İran'da yaşa­nan hadiselerde bir aydın olarak sahip olduğu etkisine inandığımdan, sadece bu adamı ve hayatını anlamak istiyordum. Onu tanı­dıkça, karmaşıklığı ve etrafındaki sır perdesi bende daha çok me­rak uyandırdı. Elde ettiğim bilgilere dayanarak bir hayatı yeniden kurmaya çalıştım. Mümkün olduğu yerlerde hu bilgiler karşılıklı olarak kontrol edilmiştir. İhtilaflı hadiseler tartışma konuşu oldu­ğu zaman, muhalif görüşler ortaya konmuştur. Ulaşabildiğim bilgi­lerden nasıl faydalandığıma gelince, bir İranlı olarak hala bazı gö­rünmez kültürel akitlerle bağlı olmaktan gururluyum. Ucuz atlat­ma haberler, kalitesiz entelektüel ürünlerin eksikliğini telafi ede­mez.

 

İran'da yaptığım araştırma sürecinde karşılaştığım genç, uzun sakallı bir kitapçı, niyetimi öğrendikten sonra, bana Şeriati'nin ule­madan hasımlarının yazdığı üç ciltlik nadir bir eseri bulmakla kalmadı, beni eserin yazarıyla da tanıştırmayı teklif etti. Kitapları bana vermeden önce dedi ki: "Şeriati hakkında çok şeyler söyleniyor ama bu adamı hiçbir zaman tam olarak anlayamadım. Evliya mıy­dı yoksa şeytanın ta kendisi mi? Eğer onu aydınlatırsan, asıl mükafatımı [ecir] o zaman alacağım." Ben de elimden geleni yapacağıma söz verdim.

 


         -        

 


Bu Yazı 13484 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 209 yorum yapılmıştır...

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM