ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
İSLAM BİLİM; DERS-9 (Bölüm 1) - Hac; Tevhid ve İslam’ın Özdeş Cisimlenişi

Önceki konularda çeşitli bakış açılarıyla tevhidi gör­dük ve dört boyutunu inceledik; Birinci boyut maddi, fi­ziksel, irfanî ve genel söyleyişle materyalist ve idealist dünya görüşü karşısında bir dünya görüşü olarak tev­hiddir. İkincisi, insan türünün zamanla izlediği hayat yolu üzerinde tarih felsefesi ve tarihsel rol olarak ve ayrı­ca, insanlığın başlangıcından bugüne ve son zamana de­ğin şirke -çeşitli şekilleriyle- dayalı tarih felsefesi karşı­sında verdiği ve vereceği tarihsel savaşımdaki yükümlü­lük ve mesaj olarak tevhiddir. Üçüncüsü, insanların bir toplumda ayrılığa düşmelerine, parçalanmalarına, bö­lük pörçük olmalarına yol açan sistemleri açıklayarak savunmayı üstlenen soy, sınıf, kavim ve aile temellerine dayalı sınıfsal ve aristokratik kültürler karşısında, insan toplumu sisteminin toplumsal görüş türü ve düşünsel altyapı türü olarak tevhiddir. Dördüncüsü de, materya­lizm, egzistansiyalizm, hümanizm, radikalizm ve çeşitli boyutlarıyla mistisizm [irfan, tasavvuf ve mezhepler] bir ahlâki altyapı olarak ya da insanı şekillendiren ya da in­sanı besleyen bir felsefe olarak tevhiddir. Konu, kuram­sal, felsefî ve ruhsal yön taşıdığı ve kavranılıp anlaşılma­sı güç olduğu için, özellikle de bizim arınmamış zihinleri­mizde oldukça geri, cahilce, avamca ve kasıtlı olarak so­kuşturulmuş öğelerle karışmış olduğundan din, İslam, tevhid ve din-ahlak duygusu gibi konuların gerçek an­lamlarıyla tanınması, bu konulardan hiç haberi olma­yanlarınkinden daha güç olduğu için tevhidî bir bakışla, tevhidin çeşitli boyutlarının cisimlenişi olan özel bir İslamî geleneği [sünneti] çözümlemek istedim. Sözünü ettiğim gelenek hacdır.

 

Hac, bir kelimeyle öteki gelenekler arasında bir gelenek olmayıp tevhid gibi -ki tevhidin, bütün inançların altyapısı olduğunu, inançları tevhidin yanı başında değil, tevhidin üzerine kurmak ve genişlemesine değil uzunla­masına bir sınıflama yapmak [benim İslam-Şinasi’de yaptığım ve bugün sınıflama şeklini düzeltmem gerekti­ği gibi] gerektiğini söylemiştim- öteki dinî geleneklerin ve amellerin yanı başında herhangi bir amel ya da bir ge­lenek olarak algılanmamalıdır; çünkü hac, bütün boyut­larıyla İslam adını taşıyan bir dizgenin sembolik, özdeş ve remzi cisimlenişidir. Şu anlamda ki İslam -sunduğum tasviriyle- altyapısından -ki tevhiddir- son yönüne varın­caya dek -ki Allah’a değin varmaktadır- toplam olarak, tek bir ruh, tek bir yön ve tek bir sesle, birçok uygulayım­sal, düşünsel ve duyumsal parçaları kendinde barındır­makta olup tüm bunlar, hacda gösteri metni olarak yer almıştır; her birey onu kendi devinim, sembol ve remizle­riyle hacda gösterime koymaktadır. Her birey, ömründe bir kez, İslam metnini, bu soyut kavramların cisimleniş gösterisini, bu sahnede gösterime koymalıdır. İşte inanç ve duyguların devinimlerle anlatımı.

 

İtikadî ya da felsefî ya da duyumsal kavramlara ci­simleniş kazandırmak oldukça büyük bir sanat işi ve aş­kın bir sanattır; aşkın sanatın [sanatın en zor türüdür, özellikle yükümlü de olursa] en güçlü işi, soyut kavram­ları [ideleri] özdeş cisimleniş hareketleri şeklinde anlat­maktır. Bu sahnede tevhid, dört boyutuyla -ki felsefî ve itikadî öğretidir- ve İslam bütün boyutlarıyla -ki duyum­lardan, inançlardan ve amellerden oluşan bir dizgedir­- cisimlenişin remzi gösterimini kazanır. Bu sahne eserinde bütün insanlar, oyuncu olarak katılmak sorumluluğunu taşımaktadırlar. Fakat milyonlarca bireyin bir metni oynadığı bu gösteride roller paylaşılmamıştır, başrol ve yardımcı rol oyuncuları yoktur. Tam tersine herkes başrol oyuncusudur ve gösterinin kahramanı ro­lünü oynamaktadır ki çoğunlukla bu kahraman İbra­him’dir.

 

Bu sahnede, kahraman ve kahramanın karşıtı, mad­de ve mâna, uşak ve bey, köle ve efendi, kadın ve erkek rol­leri yoktur. Her insan bireyi bu rollerin toplamını kendisi yüklenmiştir. Bu durum, İslam’da her bireyin değer, ne­lik ve gerçeklik olarak bütün insanlarla eşit olduğu ger­çeğini ortaya koymaktadır.

 

Bu yüzden İslam’da, biri bir insanı öldürmüşse, her­kesi öldürmüş gibidir. Biri, bir insanı manevi ve insanî olarak diriltirse bütün insanları diriltmiş gibidir. Ve in­sanbilimin ilk dersi işte burada verilmektedir; “Hepiniz çobansınız ve hepiniz bir sürüden sorumlusunuz.” Her birey eşit olduğundan sonuç olarak insanlığın önderliği sorumluluğu kimi bireylerin üzerlerinde değil, tek tek her bireyin üzerindedir.

 

Şimdi tevhidde ele aldığım konulardan[1] sonuca var­mak amacıyla kelamî, zihinsel ve kanıtsal kavramlara girmek, felsefeye, duyumlara, içe doğuşa, mana, bilimle­re, toplumsal ve insanî konulara yapışmak yerine, nasıl İslam hacda ideolojisini özdeş bir gösteri biçiminde an­latmışsa ve bu gösteride inançları gerçekleştirme ve cisimlendirme sorumluluğunu tüm bireylere bağışlamışsa ben de haccı özdeş bir örnek olarak çözümlemek istiyo­rum. Bu konudan çıkan sonuç olarak söylemem gereken şey, açıklamayı gerekli saydığım bu geleneğin ayrıştır­ma ve çözümlemesinde bulunmaktadır. Böylece hem felsefî, soyut ve bilimsel konular, zihinsellikler dokunu­labilir, görülebilir özdeşlikler biçiminde açıklanmış ola­caktır, hem de İslam-Şinasi’de bir öğreti biçiminde ele aldığım şeyi, burada bir gösterinin ayrıştırılıp çözümle­nişi biçiminde incelemiş olacağım. Ayrıca bu yolla, hac, asâleten tanınmış olacaktır. Ne olursa olsun bu gelenek­le inançsal ve toplumsal teması bulunanlar, yeni bir be­timlemede, bu çok eski geleneği -ki öğretimizde, toplu­mumuzda ve inancımızda söz konusu olan en temel konu­lardandır- tanımış olacaklardır böylelikle.

 

Bu arada kaçınılmaz olarak yineliyorum; Bunun ar­dından gelen -her zamanki gibi- deneyim [expérience] olarak bu törene katılmakla ve bu töreni incelemekle ka­zandığımız duygu ve düşünceyi söylemek istiyorum; be­ğenip beğenmemekte, tümünü kabul etmekte ya da red­detmekte ya da Kur’an’î Müslüman’ın yaptığı gibi dinle­yip en iyisine uymakta özgürsünüz.

 

İşe başlamak için, ilk başta, öğreti olarak söz konusu ettiğim konuları numaralandırıp dizin haline getireceğim. Böylece konular özbilinçli zihninizde gündeme gelmiş olacak. Sonra da haccın tevhidi irdeleme ve çözümle­mesine ulaşmış olacağız.

 

Konunun şekli şudur; Hac, İslam-bilim adıyla bilimsel ve ideolojik anlatımla dile getirdiğim şeyin bütünü­nün remzi özdeş cisimlenişidir.

 

İslam’ın Altyapısı Anlamında Tevhid

 

İslam’ın birden çok temeli yoktur ki temel kesinlikle birdir ve birkaç temelin olması olanaksız ve anlamsızdır, çünkü temel, yani ağacın gövdesi, ağacın binlerce dalı da olsa, birden çok değildir. İslam’ın temeli, altyapı olan tevhiddir.

 

Tevhidin dışındaki herşey üstyapıdır. Dolayısıyla birkaç dünya görüşü taşınamaz. İslam’ın dünya görüşü tektir; İnsanî dört boyutuyla ilahi dünya görüşü. Birinci­si; Özel anlamda dünya görüşü, yani tevhidin bakış açı­sıyla varlığı algılayış niteliği. İkincisi; Tevhidî risalette tarihin niteliği, yani hareketi ya da açıklanışı. Üçüncü­sü; Toplumsal düzen ya da tevhidî görüşte beşerî toplum. Dördüncüsü; Tevhid öğretisinde ahlâk ya da insanın na­sıllığı ya da insanî değerlerin açıklanışı. Bu tevhid İs­lam’ın altyapısı anlamındadır.

 

Tevhid Temeli Üzerine İslam Üstyapısı

 

A. İslam İdeolojisini Elinde Tutan Üç Kol Bulunmaktadır:

1- İnsanbilim: İnsanı biz nasıl adlandırmaktayız, ya­ni İslam nasıl adlandırmaktadır?

2- Tarih felsefesi: Yani İslam, tarih felsefesini nasıl ele almıştır? Yani insanlığın başlangıcından beri akıp gelen ve süreğen karşıt bir akımla çatışma içindeki bir hareketin gerçeğinden sürekli bir akım olan devinimi nasıl ele almıştır İslam? Bu devinim bu ana değin sür­müş, bugün de sürmektedir ve gelecekte de sürecektir; tarihin başındaki biçimiyle. İnsanlığın geleceğinde devrimci belirleyici bir özel nokta olana değin.

3- Toplum felsefesi: Bu öğretide toplumu toplumbilimci edasıyla algılama biçimi.

 

B. İslam İdeolojisi

Bu üç kol üzerinde İslam ideolojisi yer almaktadır [İslam’ın sunduğu ve tek kelimeyle Peygamber’in risa­leti olan inançlardan, hükümlerden ve çözüm yolların­dan oluşan bir dizge].

 

C. Ümmet

Sonra; Ümmet [yani bu ideolojiye dayanan ideal beşerî toplum].

 

D. İdeal İnsan

Sonundaysa ideal insan [İslam’ın bu öğreti esasınca ve ideal insan için inandığı özel değerlerle yaratmak iste­diği insan].

 

Bireylerin tüm yükümlülüğü ve aynı şekilde, bu ide­olojiye inanan toplumların yükümlülüğü olmaktır, yani değişmek ve özdeş insanların ve toplumların o değerlerle donanmış o ideal insana doğru sürekli gidişleri ve hicret­leridir. Bu ümmet; ideal toplum olup adalet ve önderlik temeline, hikmet ve kıst’a dayalıdır. O ideal insan, doğa­da Allah’ın halifesidir, Allah’ın özellikleriyle yaratılmış­tır; Allah’ın şekliyledir, denilmesi bu anlamdadır. Yani Allah’ın tabiatıyla ya da ilahi tabiatla yaratılmıştır ve Allah’ın halifesi odur. O dört boyutuyla tevhid, aynı şe­kilde İslam ideoloji dizgesi, aynı şekilde ideal insan, aynı şekilde ideal toplum; İslam’ın yaratmak istediği. Yani Müslümanlar, o ideal toplumu yaratma sorumluluğunu taşımaktadırlar. Tüm bunlar, hacda remzi bir biçimde, düzenli, bilinçli ve dakik hareketlerle gösterilmiştir.

 

Sanat konularından ve tiyatrodan haberli olan kim­seler, özellikle yeni ekollerde, büyük sanatçıların, soyut ideleri özdeş hareketler şeklinde göstermek yolunda na­sıl çabaladıklarını bildiklerinden haccın nasıl bir kav­ram ve felsefesi bulunduğunu ve ne denli bilinçlice sah­neye konulup yönetildiğini daha iyi anlayabilirler.

 

Üzerinde sürekli olarak, her yıl insanlığın, bütün inançlarını, ideallerini, çıkarımlarını, görüşlerini, de­ğerlerini ve amaçlarını sergiledikleri ve inanç öğretileri­nin tümünü bu hareketlerle yorumladıkları bir sahnedir bu.[1] Önceki derste tevhidin, ahlakta uygulayımsal bir etken, güç ve garantör olduğunu ve tarih felsefesinde, toplumsal düzende, insanın ve dünyanın tanınmasında bir tür öğreti, ruh ve görüş olduğunu belirterek bir insanı "insan olmak"tan uzaklaştıran tüm şeylerden -tüm gereksinimlerden, dertlerden, hastalık­lardan, insanlığa sıkıntı veren yokluklardan- kurtaran tek güçlü ve büyük etken olduğunu dile getirmiştim.


         -        

 


Bu Yazı 13505 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 173 yorum yapılmıştır...

veysel menekşe 27-07-2009, 06:49:03
"Kadrolu Yorumcu" gibi hissetmeye başladım kendimi..Ve.
Rahatsız ediyor bu hissediş beni..Ama n'apıyım?Bunca okuru olmasına rağmen her sabah karş-
ma çıkan "yorum yapılmamıştır" ibaresi daha da çok rahatsız ediyor beni..Bu yüzden dir ki ken
dimi tutamıyor ve yumuluyorum klavyeye.."Öğretmenim yorumsuz kalabilemez" diye...O'nu sevme hususunda damarlarmda KEVİR dolaşıyor. ALİ dolaşıyor. MUHAMMED dolaşıyor.EBU ZER .......ve.
SPARTAKÜS dolaşıyor.Ve MALCOLM yanaşıyor bunun üzerine yanma, yanında CHE , yanında
ZAPATA yanında ROBEN HOOD....Birden bir nara patlıyor yanıbaşımızda "Hey!.Hey!..""Heeeytt!"
"Benden Selam Olsun Bolu Beyi 'ne!" ....."Ben de burdayım !.Yanınazdayım!.. Yanıbaşınızda..!."
"Hayy!.Ya Ben Kande Kalsam Gerektür!.." Ünleyüptür PİR SULTAN ABDALIM da .....
Nefes alıptur varoş mahalleler,banliyö caddeler,arka sokaklar.; Derin derin nefes alıptur içini içine
çekerek çöp toplayan cümle çocuklar,cümle gacılar bacılar ve babalar da.....Diniverir bir nebzecik-
te olsa boğazlara düğümlenen cümle acılar..
"Acıyı Bal Eylen " Hasan Hüseyin yüreğim de göynüyüverir birdenbire..Bir hıçkırık höykürüverir he-
mencecik YUNUS kalbim..Bırakıverir kendini ince saz -derin avaz mısralara:
"Göçtü Şirret Beyleri;
Yedikleri yoksul eti..
İçtikleri kan olısar.."
Derin bir ah daha çeker arka sokaklarım bunun üstüne..Gayrı iflah olmaz zulüm bunun üstüne......
Birden bir gülümseme , gül aşlayan bir tebessüm....
 
veysel menekşe 27-07-2009, 08:39:33
Bir gülümseme yayılır..Gül aşlayan bir tebessüm yayılır Dünyanın bütün ara sokaklarına ....
Arka sokaklarına..Yan caddelerine .Varoşlarına..Banliyölerine...
Fabrikalarına..Atölyelerine..Yaz saatlerine..Kış saatlerine..
Mesai saatlerine..Gece vardiyalarına...
Otobüs kuyrklarına .Belediye ekmek kuyruklarına....
Bir seslenilensiz feryad düşer de birden...
Titrer birdenbire titrer cümle insan yürekler!...
"EY DÜNYA MÜSTEZAFLARI AYAĞA KALKIN..!"
"EY ÇIPLAK AYAKLILAR..!..EY EY EY ..!"
...............
Can kulağı kesilir İnsan Yüreği kesilir birdenbire....
Sur diplerinde, kuytu köşelerinde Şehrin en dibinde..en içinde."SIR ÇOCUKLARI"
Zemin katlarında..Bodrum katlarında..Şehrin en alt katlarında.."CUMARTESİ ANNELERİ"
Yer altlarında..Mağma katlarında ..Maden ocaklarında."VARDİYA BABALARI"
Merdiven altlarında..Mahzen ağıtlarında tekstil tezgahlarında "HÜZÜN ABLALARI"
Bakıntı evlerinde..Sıkıntı evlerinde..Yıkıntı evlerinde."YILKI ATLILARI"....
Can kulağı kesilir..İnsan Yüreği kesiliverir birden bire baştan ayağı...Ayaktan başa...
Bütün dünya baştan başa..
"ÜSKÜDAR'DAN UYAN LO !..."
Kesiliverir birden bire!..
MUHAMMED İSA AŞKINA!..
Vay Babam vay!...
.......
Hay!..Hay!. Hay!.
Hayyyy!.....
Hayya alesSalaaaaaaaaaaaaahh!..Ah!. Cum'a Yüreğim Benim!...
Şimdi Namaz vaktidir işte...
Ah benim Kabe Yüreğim..
Şimdi Hac Vakti dir işte
Hacerİsmail vaktidir işte
Kevir Vaktidir
Ali vaktidir
Muhammed
Vaktidir
İşte !....
 
 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

İSLAM BİLİM; DERS-11 [Bölüm 2]
İSLAM BİLİM; DERS-9 (Bölüm 2) : Ben ve Biz
İSLAM BİLİM; DERS-10 [Bölüm 3]
İSLAM BİLİM; DERS-6 (Bölüm 2)
İSLAM BİLİM; DERS-2
İSLAM BİLİM; DERS-12 [Bölüm 2] / MARX’IN HAYATININ ÜÇ DÖNEMİ
İSLAM BİLİM; DERS-10 [Bölüm 1] / Kur’an ve Öğretiler Açısından Tarih
İSLAM BİLİM; DERS-1
İSLAM BİLİM; DERS-9 (Bölüm 1) - Hac; Tevhid ve İslam’ın Özdeş Cisimlenişi
İSLAM BİLİM; DERS-6 (Bölüm 1)
İSLAM BİLİM; DERS-11 [Bölüm 4]
İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR / 23.03.2009 DAN İTİBAREN
İSLAM BİLİM; DERS-7 (Bölüm 2)
İSLAM BİLİM; DERS-10 [Bölüm 4]
İSLAM BİLİM; DERS-5 ( Bölüm 2)
İSLAM BİLİM; DERS-9 (Bölüm 3)
İSLAM BİLİM; DERS-10 [Bölüm 2]
İSLAM BİLİM; DERS-7 (Bölüm 1)
İSLAM BİLİM; DERS-8 (Bölüm 4) - Cehalet, Çıkar ve Korku; Beşeri Sapmanın Temel Etkenleri
İSLAM BİLİM; DERS-8 (Bölüm 2)
İSLAM BİLİM; DERS-9 (Bölüm 4)
İSLAM BİLİM; DERS-12 [Bölüm 1] MARX’IN HAYATININ ÜÇ DÖNEMİNDE MARKSİZM
İSLAM BİLİM; DERS-3
İSLAM BİLİM; DERS-4
İSLAM BİLİM; DERS-5 ( Bölüm 1)
İSLAM BİLİM; DERS-11 [Bölüm 1] : TOYNBEE’NİN TEZİ VE “TARİHİN HAREKETE GEÇİRİCİ ETKENİ”
İSLAM BİLİM; DERS-11 [Bölüm 3]
İSLAM BİLİM; DERS-8 (Bölüm 3) - Alinasyon
İSLAM BİLİM; DERS-8 (Bölüm 1)
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM