ALİ ŞERİATİ

Ali Şeriati Hüseyniye-i İrşad

Kull. Adı    

:

Şifre 

:  
     

Yeni Üye - Şifremi Unuttum

Modernizm’le Hesaplaşma Çabasında Bir Aydın: Ali Şeriati Portresi / Aydın HIZ
Kendisi Olmayan İnsan
Dünya Görüşü ve İdeoloji
Şia
İran ve İslam
Tüm medyalar için tıklayınız...
Tefsir Dersi

Sesli ve Görüntülü Medya

Ali Şeriati Belgeseli
Belgesel

Tüm Arşivler İçin Tıklayınız...

HİCRET
HACC
Hangi Kur’an / Ali ŞERİATİ
Aşk ve Sevgi... / Dr. Ali ŞERİATİ
Bir Kez Daha Ebu Zer

İSLAM BİLİM DERSLERİ BAŞLIYOR

TARİH :19-03-2009

23.03.2009 tarihinden itibaren İslam Bilim dersleri başlıyor

Dr. Ali Şeriati'nin İslam-Bilim adlı konferanslarından oluşan eserini dersler halinde yayına hazırladık. Site üyelerimiz ve ziyaretçiler burada yayınlanacak dersleri takip edebileceklerdir. Pazartesi ve Perşembe günleri yayınlanacak olan dersleri muntazam takip edip tartışan takipçiler muayyen bir vaktin sonunda bu önemli dersleri bitirmiş olacaklardır.

Derslerin bitiminde takipçiler tarih bilinci, tarih felsefesi, toplumsal tevhid ve toplumsal şirk, ideal insan, toplumbilim, tevhidi dünya görüşü, altyapı ve üstyapı, ideoloji olarak İslam, varoluşçuluk, materyalizm, alinasyon, Marksizm gibi birçok önemli konu hakkında önemli bilgiler edinmiş olacaklardır. Hem derslerin takibi hem de dersler üzerine yapılacak tartışmalarla Doktor'un öğrencileri olarak O'nun fikirlerini tanımış, tartışmış ve belki ümidimiz odur ki ilerilere taşımız olacağız
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme
hgs yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

ÜYE OLUN

TARİH :17-03-2006

Siteye üye olun yeniliklerden hemen haberiniz olsun.
hgs bakiye yükleme
trafik cezas? ödeme
kredi kart? borç sorgulama
kredi kart? borç sorgulama
yap?kredi kredi kart? borç sorgulama
tl yükleme


detay
Tüm haberler

.....................................................

TARİH : -- tarihinde tarafından gönderildi...
WEB :
Ülke :
Şehir :.: Yazarlar :.
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN

Nasıl milliyetçilik milleti yaratmışsa, modernliği yaratan da büyük ölçüde modernim olmuştur. İnsanlığın mı ilerlediği, yoksa ilerleme düşüncesinin mi her yanı kapladığı ilginç bir tartışma konusudur. Bununla birlikte modern, modernlik, modernizm, modernleşme gibi kavramların çekiciliklerinin giderek arttığı da bir gerçektir. Modernleşen yada modernleşmekte olan ülkelerde bu kavramlar neler ifade etmekte, geleneğin yerini nasıl almaktadırlar?

 

Bir yazısında “tarihsel geleneğin ağırlığı”ndan ve “geleneğin gücünün doğurduğu sorunlar”dan söz eden Max Weber, yüzyılın modernleşme ve dünya sisteminde söz sahibi olma çabaları içinde olan Almanya’da işlerin niçin ABD vb. yeni ülkelerdeki gibi gitmediğini, “[Almanya’da] geleneğin gücü, tarımda kaçınılmaz biçimde egemendir” yargısıyla dile getiriyordu.[1] Bu bakış açısından gelenek, her ne kadar Weber böyle normatif bir dil kullanmasa da “gecikmiş” toplumlar için bir tür ayak bağı olmaktadır.

 

Gelenek peki neden ayak bağı olmaktadır bu tür toplumlar için? Bir zamanlar geleneğin kutsallığından ve saygı değerliliğinden söz ederken şimdi ne olmuştur da, gelenek, toplumu, toplumun değişme ihtiyacını frenleyen, hatta engelleyen bir unsur haline gelmiştir? Modernleşme ve modernleşmenin ekonomik yüzünü teşkil eden kalkınma çabaları içine giren toplumlarda gelenek toplumsal değişimi engelleyici bir unsur olarak belirmektedir. Sosyolojik düzeyde  toplumda tutucu yada gelenekçi grupların oluşmasına yardım ederek homojen bir kültür ve merkeziyetçi bir anlayışın gelişmesine engel olurken, anlam yada kültür düzeyinde “ilerici” [progressive] ve “modernleştirici” [modernizing] fikirlere karşı status quo’cu ve “tutucu” [conservative] bir “ideoloji” geliştirmektedir.

 

Weber Almanya’nın ayağına takılmış “geleneğin prangaları” ile “otoriter geleneği”, yani toprak aristokrasisinin, modern ekonomik şartlara geçişin doğurduğu sorunlara karşı takındığı olumsuz tutumu kastediyordu. Özellikle Almanya’nın doğusunda toprak ağalığı, yani tarımsal kapitalizm egemen olmuş [batısında ise sanayi kapitalizmi gelişmiştir], bu da bir rantiyeler sınıfı doğurarak, toplumdaki girişim ruhunu zayıflatmıştır. Buysa İngiltere ve Fransa gibi daha erken sanayileşmiş ve aristokrasinin demirden yasasını daha erken ortadan kaldırmış  toplumlarla yarışa girmiş olan Almanya’nın geleceği için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Sonuç olarak Weber, “Almanya’nın bütün hayati ekonomik, sosyal, politik sorunları ve ulusal çıkarları, doğusu ile batısının kırsal toplum yapıları arasındaki çelişkiye ve bunun gelecekte alacağı şekle bağlıdır”[2] diyerek yazısını bağlamaktadır.

 

Şimdi Weber’in Almanya’sını bir kenara bırakarak, farklı bir topluma ve bu toplumda farklı bir biçimde ortaya çıkan “geleneğin gücünden doğan sorunlar”a bir göz atalım. Söz konusu edeceğimiz toplum İran ve İran’ı değerlendirecek Weber’imiz Ali Şeriati’dir.

 

Ernest Gellner, İslam toplumları üzerine yaptığı bir çalışmada, İran’da geçmiş dönemlerden itibaren iki türlü din bilgini, yani ulema sınıfı bulunduğunu söylüyor. “Bir yanda  yönetici ve bürokratik ulema, öte yanda popülist-mistik ulema vardır. Birinciler din ve devlete hizmet etmekte, ikinciler ise kitlelerin dini ihtiyaçlarına cevap vermektedirler.”[3] Sünni dünyada din bilgini ve sufiler arasında ortaya çıkan çatışma, böylece, Şiilikte bizzat bilginler sınıfı içindeki içsel bir farklılaşma halini almaktadır. Bu durum, modern şartlarda, Ph.D. ünvanlı okumuş aydınlarla, popülist mollaların çatışma şeklini almıştır.[4]

 

Ali Şeraiti, genelde İslam dünyasıyla, özeldeyse iran toplumuyla ilgili olarak “din”in iki ayrı anlamından söz eder: Birincisi geleneksel İslam, ikincisi ideolojik İslam. Geleneksel İslam, toplumda mevcut inanç [belief] sistemi, geçmişten devralınan miras yada en geniş anlamıyla “gelenek”tir. İdeolojik İslam ise bilinç yaratan, ilerici ve başkaldıran bir iman [faith]dır. Öyleyse yapılması gereken “bilinç yaratan İslam’ı, onu çöküşe sürükleyen geleneksel unsurlarından ayırmak”[5]tır. Şeraiti geleneksel İslam imajının ideolojiye dönüştürülmesi yolundaki programını, gelenekçiliği [traditionalism] tepkicilik-gericilik [reactionarism] ile özdeşleştirdiği bir başka yazısında, geleneksel ulemanın İslamı’nın geçmişin bekçisi ve sürdürücüsü olduğundan söz ederek kutsal [ruhani] kişilere [mollalara] duyulan saygıyı eleştiriyor ve bunun geleneğin değişmesini zorlaştırdığını söylüyor.[6] Ona göre, “geleneksel kültür” “ilkel kültürü” çağrıştırmaktadır ki, akılcılık ve bilimsel benlik-bilinçlilik çağına girildiği şu günlerde aşılması gerekir bu kültürün. Bununla birlikte o, insanda “geleneksel” olan yanın teknolojik olarak en gelişmiş uygarlıkta bile tümüyle sökülüp atılamayacağı gerçeğini de kabul etmektedir.[7]

 

Weber’in sosyo-ekonomik düzeyde Almanya’nın gelişmesine engel olarak gördüğü “geleneği prangaları”, Şeriati’de kültürel düzeyde ele alınmakta ve bir Ph.D., yani Batı eğitimi görmüş bir Doğulu aydının popülist mollaları eleştirmesine dönüşmektedir. Şeraiti de, Weber gibi İran’ın “geriliği”nden şikayetçidir. Fakat o, bu geriliğin nedenini, İran’da hakim bir toprak ağası sınıfının varlığı yada Turner’in “prebendalizmi” gibi sosyo-ekonomik bir faktöre bağlamak yerine, ülke aydınlarının [ulemanın] toplumda işgal ettikleri mevkie bağlamaktadır. Weber Almanya’nın doğusu ve batısı arasındaki üretim ilişkilerinin diyaloğu sonucu ülkenin geleceğinin belirleneceğini söylerken, Şeraiti ulemanın, geleneksel temele dayalı ruhani bir sınıfın yerine ruşenfikr [yani İran’daki daha seküler aydınların savunduğu aydınlanma anlayışı] görüşüne bağlı gençliğin Batının kültür emperyalizmine karşı koyarak toplumu mobilize edeceğini öne sürmektedir.[8] Toplum mobilizasyonu ile modernizasyona gidecek yolu açacaktır.

 

Kaynak:

Mustafa ARMAĞAN, Gelenek, s.75-79,

Ağaç Yayıncılık, Alternatif Üniversite Dizisi 10,

İstanbul 1992

 [1] Max Weber, Sosyoloji Yazıları, çev. T. Parla, İst., 1986, s.299 ve s.315

[2] Weber, Sosyoloji Yazıları, s.316

[3] Ernest Gellner, Muslim Society, Cambridge University Pres, 1983, s.43

[4] Gellner, a.g.e., s.43. Ayrıca bk. Malise Ruhtven, Islam in the World, Penguin, 1985, s.348

[5] J. Donahue ve J. Esposito [der.], Islam in Transition, Oxford, 1986, s.306-307, “Return to the Self” [Öze Dönüş] adlı yazı.

[6] A.g.e., s.301

[7] A. Sachedina, ‘Ali Shariati: Ideologue of the Iranian Revolution’, Esposito [der.], Voices of Islamic Resurgent, Oxford, 1985, s.192

[8] Islam in Transition, “Return to the Self”


         -        

 


Bu Yazı 13498 defa okunmuştur
 

 Bu haber için toplam 175 yorum yapılmıştır...

 

BU KATEGORİDEKİ DİĞER ESERLER

‘Güvenilecek Ama Sürekli Dalgalı Bir Gerçeklik’: ALİ ŞERİATİ / Cihan AKTAŞ
Şeriati ve Muhalif Çizgisi / Haşim AGACARİ
Şeriati, Yeniden Gündemde / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati’de Kadının Kurtuluşu/ Yıldız RAMAZANOĞLU
Dert Ehli, Sanatkar ve Yiğit Bir Aydın: Şeriati / Abdülkerim SURUŞ
Bir İslami Ütopyacının Siyasi Biyografisi / Ali RAHNEMA
Ali ŞERİATİ Yaşasaydı...? / Turgay EVREN
Ali Şeriati: İran Devriminin İdeologu / Abdülaziz SACHEDİNA
Ali Şeriati ile Kürt Sorununa Bakış ve Yeni İslamcıların Senaryoları / Muhammed CAN
Bir Diriliş Öncüsü: Dr. ALİ ŞERİATİ / Emin MANSURİ
İran Devriminden Sonra Dini Entelektüalizm / Mesud PEDRAM
"Eşim Ali Şeriati" Okuma Notları ve Çevirisi Üzerine / A.AVAMİ
İran, Seçimler ve Ali Şeriati ile Vurulmak İstenen Ne? / Muhammed CAN
Hüseyniye-i İrşad'da Bir Akşam / Cihan AKTAŞ
Modernite: Bugüne Dair Hastalığımız, Yenilenme: Bugüne Dair Sorumluluğumuz / Bülent Şahin ERDEĞER
Seyyid Kutub ve Ali Şeriati: Öznelliğin İktidarı / Charles TRIPP
Ali Şeriati ve Mevlana / Turgay EVREN
Ali Şeriati Üzerine Bir Deneme / Turgay EVREN
Düşünce ve Eylem Adamının Tam Tanımı: Ali Şeriati / Peren BİRSAYGILI
Ali Şeriati'den Esintiler! / Muhammed CAN
Özgür İrade Meselesinde Ali Şeriati ve Bint'uş-Şati / Yudian WAHYUDİ
Cemaleddin Afgani ve Ali Şeriati / Sever IŞIK
Yabancılaşmanın Yeni Maskesi "Postmodemizm" ve Şeriati'yi Hatırlamak/ Bülent Şahin ERDEĞER
İnsanlık ve Halkın Gücü: Dr. Ali Şeriati’ye Bir Övgü / Dr. Mohammad Omar FAROOQ
Ali Şeriati: Kazanımın Ve Gelişimin Öğretmeni -I- / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesinde Bir Ada / Cemil MERİÇ
Ve Bir Tokat Hem de Ne Tokat! / Öznur BALIK
Bir Ütopyacının Hayatı / Recep ŞENTÜRK
Marksizm, Oryantalizm ve Şeriati / Bülent Şahin ERDEĞER
Göller Bölgesi'nde Bir Ada Olmak / Ümit AKTAŞ
"Yalnızlık Sözleri" / Ahmet ÖZCAN
BİR KARŞILAŞTIRMA: Nasr ve Şeraiti / Mustafa ARMAĞAN
GELENEĞİN PRANGALARI: Weber ve Şeraiti Örneği / Mustafa ARMAĞAN
Ne Yapmalı / M. Kürşad ATALAR
Ali Şeriati (1933-77): Allahperest-Sosyalist / Ertuğrul CESUR
Şeriatî'nin Öze Dönüş Çağrısı / İhsan ELİAÇIK
Marx ve Allah Arasında Ali Şeriati / Nathan COOMBS
EY ALİ! / Muhammed Rıza SERKEŞİK
Geleneksel Ulema ve Laik Aydınlar Arasında Ali Şeriati / Fevzi ZÜLALOĞLU
Rüşenfikr İdeolojisi / Asaf HÜSEYİN
BİZİM YERİMİZE DÜŞÜNENLER / Serkan AKIN
Ali Şeriati’de Sembolizm Sorunu / Bülent Şahin ERDEĞER
Hüdaperest Sosyalistler / Mustafa ÖZCAN
Unutulmuş Devrimci Ali Şeriati / Lawrance Rıza ERŞAGİ
Şeriati’yi Önce Biz Öldürdük! / Zeki BULDUK
Ali Şeriati'de Sanatın Teorik İnşası / Asım ÖZ
İki dini aydın: ŞERİATİ ve SURUŞ / Cihan AKTAŞ
Ali Şeriati ile Söyleşi / Muhammed CAN
Kaynaşma ve Ayrışma Çizgisi/ Mustafa ÖZCAN
Ali Şeriati: "İslam Sosyolojisi" ve "İslam Bilim" / Kadir CANATAN
Ali Şeriati: Yalnızlığa Sığmayan Yazar / Cihan AKTAŞ
Şeriati, Hasan Hanefi ve 'İslami Sol' Denkleminde İbrahim Şita / Yasin DEMİRKIRAN
1980 Sonrası Türkiye’sinde Siyasal İslami Bilinçlenmede Tercümenin Rolü-2 / Cengiz Sunay
Ali Şeriati’de Somutla Soyut Arasında Sanat/ Cemal ŞAKAR
Uyuyanları Uyandıran Bilinç: Ali Şeriati! / Atlan ALGAN
Dr. Ali Şeriati’nin Taklid Mercii Kimdi? / Taki DEJAKAM
Allahperest Sosyalist Ali Şeriati / Mehmet SAİD
Ali Şeriati’nin Yeşillenen Rolü / Mustafa ÖZCAN
Dine Karşı Din / Ali SALDIRAN
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
hgs yükleme http://www.xn--hgsykle-q2a.gen.tr/
 
 
 
 

 

nike huarache Scarpe Abbigliamento Asics nike blazer michael kors Adidas Scarpe Ray ban nike flyknit longchamp scarpe converse nike free air jordan scarpe da calcio nike cortez Cinture air max new balance Scarpe nike roshe louis vuitton Ray ban adidas oakley converse Scarpe Adidas scarpe Nike Adidas superstar air max
new balance nike air max adidas nike roshe michael kors air max nike free nike blazer new balance oakley converse Scarpe Adidas nike huarache Scarpe Ray ban scarpe converse Adidas Scarpe Abbigliamento Asics Scarpe air jordan scarpe da calcio nike free nike cortez nike flyknit

www.aliseriati.com         www.aliseriati.net        www.aliseriati.org

NETWOR YAZILIM